Skov.

Skov.

Rank 8
Points 64593668 - 16693
Battles 37946 - 7